کاتالوگ و راهنمای فارسی آتونیکس | سنسور و کنترلر آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی محصولات آتونیکس

 

بخش اول: سنسورهای نوری آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور تشخیص رنگ سری BC آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور نوری سری BTF آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور نوری سری BTS آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور نوری سری BJ آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور نوری سری BJP آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور نوری سری BS5 آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور نوری سری BA آتونیکس
 
 
دانلود کاتالوگ فارسی سنسور نوری سری BY آتونیکس
 
 
دانلود کاتالوگ فارسی سنسور نوری سری BYD آتونیکس
 
دانلود کاتالوگ فارسی سنسور نوری سری BPS آتونیکس
 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور نوری سری BM آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور نوری سری BMS آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور نوری سری BEN آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور نوری سری BX آتونیکس

 

 
دانلود کاتالوگ فارسی سنسور نوری سری BR آتونیکس
 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور نوری سری BUP آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور نوری سری BUM آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور نوری سری BL آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور نوری سری BS5-P آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور نوری سری BH آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور نوری سری MST آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی اطلاعات فنی سنسور نوری آتونیکس

 
 
 

 

 

بخش دوم: سنسورهای فیبر نوری آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور فیبر نوری سری BF3 آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور فیبر نوری سری BF4 آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور فیبر نوری سری BF5 آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی مبدل ارتباط با شبکه سنسور فیبر نوری سری BFC آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی کابل فیبر نوری سری FD/FT/GD/GT آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی کاربرد سنسور فیبر نوری آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی اطلاعات فنی سنسور فیبر نوری آتونیکس

 

 


 

بخش سوم: سنسورهای پرده نوری و درب آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور درب سری ADS-A آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور درب سری ADS-SE آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور درب سری ADS-SE1/2 آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور پرده نوری سری BWC آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور پرده نوری سری BW آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور پرده نوری سری BWP آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور پرده نوری سری BWPK آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی کاربرد سنسور پرده نوری آتونیکس

 

بخش چهارم: سنسورهای مجاورتی آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور القایی سری PR آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور القایی سری PRW آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور القایی سری PRCM آتونیکس

 

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور القایی سری PRD آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور القایی سری PRDW آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور القایی سری PRDCM آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور القایی سری PRA آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور القایی سری PRAWT آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور القایی سری PRACM آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور القایی سری PRDAT آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور القایی سری PRDAWT آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور القایی سری PRDACM آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور القایی سری PRDCM آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور القایی سری PS/PSN آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور القایی سری PFI آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور القایی سری AS آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور خازنی سری CR آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی کوپلر انتقال سری PET18-5 آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی توضیحات فنی سنسور مجاورتی آتونیکس

 


بخش پنجم: سنسورهای فشار آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور فشار سری PSAN آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی سنسور فشار سری PSA/PSB آتونیکس

 


بخش ششم: روتاری انکودرهای آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر سری E15S آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر سری 18S آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر سری E20 آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر سری E30S آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر سری E40 آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر سری E50S آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر سری E58 آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر سری E60H آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر سری E68S آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر سری E80H آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر سری E100H آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر سری ENA آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر سری ENC آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر سری ENH آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر سری ENHP آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر ابسولوت سری EP50S آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر ابسولوت سری MGA50S آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر ابسولوت سری EP58 آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر ابسولوت سری ENP آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر ابسولوت سری EPM50 آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی انکودر ابسولوت سری MGAM50S آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی توضیحات فنی انکودرهای آتونیکس

 

 


 

بخش هفتم: کانکتور/کابل/جعبه تقسیم/سوکت آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی جعبه تقسیم سنسور سری PT آتونیکس

 


 

بخش هشتم: ترموستات و کنترلر دمای آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی کنترلر دمای PID سری TX آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی کنترلر دمای PID ماژولار سری TM آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی کنترلر دمای PID سری TK آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی کنترلر دمای PID سری TCN آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی کنترلر دمای PID سری TC آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی کنترلر دمای سردخانه و یخچال سری TC3YF آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی کنترلر دمای سردخانه و یخچال سری TF3 آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی کنترلر دمای ساده سری TC3YT آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی ترنسدیوسر دما و رطوبت سری THD آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی دیتا لاگر دمای 2 کانال سری SCM-USU2I آتونیکس

دانلود ترجمه فارسی توضیحات فنی ترموستات و کنترل کننده دمای آتونیکس

 


 

 

بخش نهم: رله SSR و کنترلرهای توان آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی رله SSR تکفاز سری SR1 آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی رله SSR تکفاز با ورودی آنالوگ سری SRPH1 آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی کنترلر توان تکفاز سری SPC1 آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی رله SSR سه فاز سری SR2/SR3 آتونیکس

 


 

 

بخش دهم: شمارنده های آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی کانتر سری LA8N آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی کانتر سری CT آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی کاربرد شمارنده های آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی توضیحات فنی آتونیکس

 
 

  

بخش یازدهم: تایمرهای آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی تایمر سری LE8N آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی تایمر سری LE3S آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی تایمر سری LE4S آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی تایمر سری ATM آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی تایمر سری ATS آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی تایمر سری ATS8SD-4 آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی تایمر سری ATS8P آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی تایمر سری ATS8W/ATS11W آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی تایمر سری ATN آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی تایمر سری AT8SDN آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی تایمر سری AT8PSN/AT8PMN آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی تایمر سری ATE آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی تایمر سری LE7M-2 آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی تایمر سری LE365S-41 آتونیکس

دانلود ترجمه فارسی توضیحات فنی تایمرهای آتونیکس

 


 
 

بخش دوازدهم: پنل مترهای آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی پنل متر سری M4NN آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی پنل متر سری M4N آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی پنل متر سری M4NS/M4YS آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی پنل متر سری M4V آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی پنل متر سری MT4N آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی پنل متر سری MT4Y/MT4W آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی پنل متر سری M4Y/M4W/M5W/M4M آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی پنل متر سری MX4W آتونیکس

دانلود ترجمه فارسی توضیحات فنی پنل مترهای آتونیکس

 


 

 

بخش سیزدهم: پالس متر/تاکومتر/سرعت سنج آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی پالس متر سری LR5N-B آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی پالس متر سری MP5S/MP5Y/MP5W/MP5M آتونیکس

دانلود ترجمه فارسی توضیحات فنی پالس مترهای آتونیکس

 


 
 
 

بخش چهاردهم: نمایشگرهای آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی نمایشگر سری DS/DA آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی نمایشگر سری D1SC-N/D1SA آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی نمایشگر سری D1AA آتونیکس

 


 

بخش پانزدهم: کنترلر سنسور آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی کنترلر سنسور سری PA10 آتونیکس

 


 

 

بخش شانزدهم: منبع تغذیه سوئیچینگ آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی منبع تغذیه سری SPA آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی منبع تغذیه سری SPB آتونیکس

 


 

 

بخش هفدهم: استپر موتور و درایور و کنترلر آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی استپر موتور سری Ai-M آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی درایور استپر موتور حلقه بسته سری AiS-D آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی درایور استپر موتور حلقه بسته و کنترلر حرکت یکپارچه سری AiC-D آتونیکس

 


 
 
 

بخش بیستم: نرم افزارهای آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی نرم افزار DAQMaster آتونیکس

 


 

بخش بیست و یکم: تجهیزات Proccess Automation آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی کنترلر پروسه سری KPN آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی رکوردر و دیتا لاگر سری KRN50 آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی رکوردر و دیتا لاگر سری KRN1000 آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی ترنسمیتر فشار سری TPS30 آتونیکس

دانلود کاتالوگ فارسی ترنسمیتر فشار سری PTF30 آتونیکس

 


 
 

 

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید